Honorary Chairmans
Prof. Mariela Odjakova
Prof. Stoyan Shishkov


Assoc. Prof. Dilyana Nikolova
Assoc. Prof. Ivan Traykov
Assoc. Prof. Anita Tosheva
Assoc. Prof. Yana Evstatieva
Assoc. Prof. Lyuben Zagorchev
Assoc. Prof. Denitsa Teofanova
Assoc. Prof. Svetoslav Dimov
Assist. Prof. Atanas Grozdanov
Assist. Prof. Iliyana Rasheva

Mrs. Mariana Modreva, secretary
Konstantin Nikolov, webmaster